ThuisInfoContactMijn account

Wintersongs

Algemene voorwaarden

WinterSongs: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WinterSongs en de klant waarop WinterSongs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met WinterSongs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door WinterSongs in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
Over de bestelling:
WinterSongs behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Over het retourneren van zendingen:
Voor alle aankopen geldt een zicht termijn van 7 dagen. De zicht termijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van WinterSongs over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort.
Over de levering:
WinterSongs doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien WinterSongs een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
De bestellingen worden verstuurd met TPG. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.
Over het versturen:
WinterSongs draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is WinterSongs gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. WinterSongs is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan WinterSongs geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Afdrukken

Thuis Info Contact Mijn account

Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.nl